RES en Route 35

35 TeraWattuur

Het land is verdeeld in dertig energie-regio’s. En per regio moet een Regionale Energie Strategie (RES) worden bedacht. Dat wordt ook wel het bod genoemd dat de regio aan het rijk uitbrengt. Concreet betekent dat, waar en hoeveel windturbines en hoeveel hectare zonnevelden er worden aangelegd. In zijn totaliteit moeten alle regio’s 35 TeraWattuur (TWh) opbrengen.

35 TeraWattuur is ongeveer 3.500 windreuzen van 240 meter hoog. Of 80.000 tot 100.000 voetbalvelden vol zonnepanelen.

Heeft iemand van het kabinet dat aan de Nederlanders uitgelegd? Is het de burgers ooit voorgelegd? Het antwoord is nee.

Dertig envelopjes

Kristel Lammers is directeur Nationaal Programma RES. Bij haar moeten de regio’s hun bod indienen. Het dictaat van het klimaatakkoord moet zij rücksichtsloos tot een goed einde brengen. Zij krijgt in juni dertig envelopjes van de regio’s en kijkt of die optellen tot 35TWh. Hoe? Kan niet schelen.

Een foto van een pagina in Elsevier Weekblad. Kristel Lammers. Windparken lelijk? Onze voorouders vonden molens ook niets.

Corona crisis

Vanwege de Corona crisis is de datum voor het concept RES (concept bod) uitgesteld tot 1 oktober. Maar op 1 juni moet wel degelijk al wat ingeleverd worden. Dat is de voorlopige concept-RES. Het doel van dit laatste is, dat de regio’s van elkaars RES-jes kunnen leren. Verder wordt er al gekeken door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) of er belemmeringen zijn waarvoor landelijk naar een oplossing gezocht kan worden.

Via Route 35 naar RES 1.0

Als de envelopjes minder dan 35 TWh beloven, dan grijpen Rijk en provincie in. Dit wordt Route 35 genoemd. Dan bepalen zij waar de windmolens en zonnevelden komen. En mogelijk nemen ze belemmeringen weg. Bijvoorbeeld door te bepalen, dat een gebied toch gebruikt kan worden, ook al is het nu een beschermd gebied.

Op 1 februari 2021 is de verdeling bekend. En op 1 juni 2021 zijn de plannen definitief vastgelegd in RES 1.0

Als een regio sneller wil, dan kan die al eerder zijn concept RES inleveren en gelijk doorstomen naar RES 1.0

Burgerparticipatie

Het Nationaal Programma RES heeft ook nog de doelstelling dat er maatschappelijk draagvlak is voor de plannen. Citaat uit Elsevier Weekblad 7 maart 2020: “De bevolking hoeft niet staan te juichen, maar moet het als legitiem ervaren, zonder noodzakelijkerwijs voorstander te zijn”. Daarom wordt gehamerd op het belang van burgerparticipatie. Wat daarmee precies bedoeld wordt is niet duidelijk. Waarschijnlijk bedoelen ze met participatie het profiteren van energieprojecten. Zoals je nu een aandeel kan nemen in het kleine zonneveld aan de kop van de A348.

Het is vooral niet de bedoeling dat je met alternatieven voor zon en wind komt. Participeren betekent meewerken aan het Klimaatakkoord.

Dit is het beeld wat uitgestraald moet worden is: “energiek voor een zonnige, stralende, schone, groene en duurzame toekomst”. Daar is iedereen voor.

Surrealistische voorstelling: de stralende toekomst met zonnevelden en hier en daar een molentje. Foto uit Startnotitie RES Regio Arnhem Nijmegen

Maar zonnevelden en windturbines zijn niet schoon of groen of duurzaam. Integendeel, en totaal niet effectief tegen klimaatopwarming.

Democratie

Bij de democratische legitimiteit van dit proces kunnen vraagtekens gezet worden. Het klimaat heeft tijdens de Tweede kamer verkiezingen geen rol van betekenis gespeeld. Pas tijdens de coalitie onderhandelingen in 2017, besloten de coalitiepartijen, dat Nederland klimaatkoploper van Europa – en dus van de wereld – moest worden. Daar is dit Nationaal Programma RES uit voortgekomen.

Rhedens wethouder Klomberg bepaalt met zijn ambtenaren en adviesbureaus wat Rhedens inzet wordt. Waar in Rheden de zonnevelden en windturbines komen.

In de bijeenkomst van 17 februari werd gepolst wat de inwoners van de eerste verkenningen vonden. Nu onderhandelt de wethouder met zijn collega’s in naburige gemeentes over het voorlopige concept bod. Dat brengen ze uit voor 1 juni. De raadsleden moeten maar afwachten waar hij mee thuiskomt. Het Rijk of de provincie kan straks, bij een te laag bod, gaan opleggen waar er gebouwd moet worden.

In de Startnotitie RES Regio Arnhem Nijmegen staat: “De besluitvorming over de startnotitie RES en het definitieve bod vindt in principe plaats door de hoogste democratische organen: Gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemene Besturen van de waterschappen.”
Dus “in principe” mag onze raad over RES 1.0 stemmen. Ik denk niet dat ze tegen kunnen stemmen.

RES 1.0 en verder

Datgene wat nu bepaald wordt, geldt voor de doelstelling tot 2030 en wordt vastgelegd in RES 1.0 Elke twee jaar komt er een nieuwe versie. RES 2.0 komt in 2023. Staat daar het volgende plukje windmolens in?

Irrationeel wensdenken

Wat er na 2030 moet gebeuren om in 2050 CO2 neutraal te zijn, daar heeft men nog geen idee van. De gemeente Rheden is ambitieus en hoopt dat al in 2040 te bereiken.
Rheden Rationeel wil een einde aan dit irrationele wensdenken. Rheden Rationeel neemt de klimaatverandering serieus en is voor maatregelen die wel helpen.

Bronnen:
Nationaal Programma RES

Startnotitie RES Regio Arnhem Nijmegen

Elsevier weekblad 7 maart 2020 “Het gaat pijn doen in de polder”

Advertentie